Gazy Wybuchowe


Dolna Granica Palności (DGP) – stężenie objętościowe palnego gazu lub pary w powietrzu, poniżej którego nie może powstać atmosfera wybuchowa.

Górna Granica Palności (GGP) – stężenie objętościowe palnego gazu lub pary w powietrzu, powyżej którego nie może powstać atmosfera wybuchowa.

(zgodnie z normą PN-EN 61779-1:2004/Ap1)

Granice palności niektórych substancji

GAZ lub PARA

WZÓR

Tz

GRANICE PALNOŚCI

Tsz

dolna

górna

°C

procent objętościowy

°C

Butan

C4H10

-80 gaz

1,4

9,3

372

Izobutan

(CH3)2CHCH3

gaz

1,3

9,8

460

Metan

CH4

4,4

17,0

537

Legenda:

Tz– temperatura zapłonu
Tsz– temperatura samozapłonu