Przepisy RODO


Przepisy RODO

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu [zwane dalej Rozporządzeniem]

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy ze Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem

  • w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu – są przechowywane przez okres 10 lat od momentu w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązanie spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców – podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, [prawne w określonych przypadkach].

Każdy z Państwa ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Administratorem danych osobowych jest Firma Temat S.C. –  kontaktować się można pod adresem biuro@temat.org

Niniejsze informacja nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25/05/2018